Mediation-Coaching.nl | Echtscheidingsadvocaten in Amsterdam

De ondersteuning die u nodig heeft bij huwelijksontbinding


Echtscheiding aanvragen

Als beide partners het eens zijn dat de relatie dusdanig is ontwricht dat samenblijven niet meer mogelijk is bestaat er de mogelijkheid om een echtscheiding aan te vragen. Dit vindt plaats middels een verzoekschrift dat door een advocaat ingediend wordt bij de rechtbank. Er bestaan een aantal verplichtingen bij een scheiding en een aantal optionele handelingen. Normaal gesproken kan de scheiding binnen een periode van zes maanden definitief zijn maar in het geval van een verweer of een hoger beroep kan de scheiding langer dan één jaar in beslag nemen.

Drie vormen van scheiding

Bij een echtscheiding wordt het volledige huwelijk beëindigd waarmee alle juridische banden tussen beide partners verbroken worden.

Bij een scheiding van tafel en bed leven de partners gescheiden maar blijven wettelijk getrouwd. De rechten en plichten van het huwelijk blijven in stand. Dit kan op grond van religieuze overwegingen of om financiële redenen.

Bij ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed is er sprake van het verbreken van de juridische banden tussen de voormalige partners.

Het is in principe op elk moment mogelijk om te scheiden tenzij het een ontbinding is na een scheiding van tafel en bed. In dat geval moeten de partners op zijn minst drie jaar gescheiden zijn van tafel en bed. Na de definitieve scheiding is het toegestaan opnieuw te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan.

Samen of eenzijdig indienen van het verzoekschrift

U kunt via de advocaat het verzoekschrift gezamenlijk indienen met uw partner. U kunt dit verzoek ook eenzijdig indienen, in dat geval hebben beide partners een eigen advocaat nodig. Bij het eenzijdig indienen zal de andere partner binnen veertien dagen na indiening bij de rechtbank een kopie ontvangen. Het is mogelijk dat de partner bezwaar maakt wat wordt betiteld als “verweer voeren”.

Oneens met scheiding

Wanneer de partners het niet eens kunnen worden over (de voorwaarden van) een echtscheiding is het mogelijk een mediator in te schakelen. Als een partner het niet eens zou zijn met een eenzijdig verzoek om scheiding of ontbinding van een huwelijk kan daar bezwaar tegen gemaakt worden. De advocaat heeft dan zes weken de tijd om dit verweer in te dienen bij de rechtbank.

Procedure bij onenigheid

Als de partners het niet eens kunnen worden zal er een zitting plaatsvinden. Dat geldt ook voor kinderen tussen twaalf en achttien die hun mening willen toelichten omtrent de zorgregeling. Als er geen zitting nodig is zal de rechter een beslissing nemen op basis van het verzoekschrift. De partners zullen via de advocaat de beschikking van de rechter ontvangen.

Als één of beide partners het niet eens zijn over deze beslissing kan er besloten worden hoger beroep in te stellen bij het gerechtshof. Het is mogelijk dat een echtscheidingsprocedure langer dan een jaar duurt. In dat geval kan de rechter een tijdelijke beslissing nemen omtrent zaken als huisvesting en de omgangsregeling met de kinderen. Deze “voorlopige voorziening” is via de advocaat aan te vragen.

Nevenvoorziening

U heeft de keuze om een nevenvoorziening aan te vragen bij het indienen van het verzoekschrift. Wanneer de partners het eens zijn met elkaar zal de rechter de beslissing tegelijkertijd nemen met de beslissing betreffende de scheiding. Bij een bezwaar van een partner zal er een aparte zitting plaatsvinden. Vaak betreft het hier de omgangsregeling met kinderen of aanverwante zaken. Bij echtparen met kinderen is het altijd verplicht om een ouderschapsplan op te stellen waarin zaken als omgangsregeling, zorg en opvoeding geregeld worden.

Definitieve scheiding

Op het moment dat de rechter de echtscheidingsuitspraak heeft ingeschreven in de registers van burgerlijke stand is de echtscheiding definitief. Hier staat een uiterlijk termijn van zes maanden voor. Ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed is definitief na inschrijving in het huwelijksgoederenregister binnen zes maanden. Dit register is te vinden bij de griffie van de rechtbank.

Kosten van een scheiding

Bij de echtscheiding zijn beide partners verantwoordelijk voor de kosten van de advocaat en indien van toepassing de mediator. Daarnaast zijn er ook het kosten voor het griffierecht die verschuldigd zijn wanneer er een procedure bij de rechter wordt opgestart. Het is mogelijk dat een deel van de kosten middels gesubsidieerde rechtsbijstand vergoed wordt.

Mogelijk versnelde procedure in de toekomst

Het kabinet heeft plannen om het scheidingsproces te versnellen en mogelijk te maken zonder tussenkomst bij de rechtbank. Partners zonder kinderen kunnen dan scheiden via een ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit wetsvoorstel is momenteel in behandeling in de Tweede Kamer en nog niet van kracht.